1. Förord

Denna produktstandard avser lastpallen 1200x800CP-B tillverkad inom CPL-organisationen. Produktstandarden har utarbetats inom CPL:s Tekniska kommitté. Enligt CPL:s interna bestämmelser är ingående CPL-stationer förpliktigade att anta denna produktstandard.

2. Omfattning

Produktstandarden gäller endast inom CPL. Denna norm gäller för tillverkare och reparatörer av lastpallen och industriförpackningen användbara som returpall. Inom CPL åligger det varje CPL-station att svara för kvalitén på de pallar som tillverkas/repareras och tillförs marknaden som transportförpackning.

3. Teknisk Information

3.1 Virkesstycken*

*Trä som används som råvara till lastpallen och industriförpackningen CP-B kan tas från klasserna för allmän användning enligt EN-1611-1 (barrträ, furu, gran) eller EN-975-1 (lövträ, ek, bok).

3.2 Spik

*Krav enligt EN-13698-1 och ISO 18334, dock gäller undantag vid reparation och återanvändning då spik och antal kan variera. Hopfogning får dock endast ske med sådan spik och antal som motsvarar kraven och ger pallen hållfasthet enligt denna produktstandard. Detaljerade uppgifter beträffande spik meddelas av CPL.

3.3 Virke

3.3.1 Allmänna krav

Beskrivningen i denna produktstandard gäller virket i de färdiga pallarna om inte annat anges. Virket skall vara friskt. Virket får ej bara behandlat med träskyddsmedel. Det får ej förekomma röta i virke eller i spikförband. Ytterligare anvisningar anges i 3.3.3 sorteringsklass av virke.

3.3.2 Fuktkvot

Virkets fuktkvot kan vara av vikt för returpallen vid dess användning. Vid en fuktkvot lägre än 20% är risken för biologiska angrepp synnerligen liten.

3.3.3 Sorteringsklass av virke

Alla i produktstandarden ingående kriterier är resultat av lång erfarenhet avseende materialutnyttjande av träemballage. Sorteringsklassen refererar till och är uppställd efter europeiska standarden EN-12246.

Tabell 1 Krav

3.3.4 Bearbetning av virke

3.3.4.1 Brädor

Brädorna skall var i ett stycke. De flatsidor som bildar däcksyta och bottenyta skall vara ohyvlade.

3.3.4.2 Klossar

För virkesklossar gäller att klossens fiberriktning, undantag kloss 145×145, skall vara parallell med pallens längdaxel. Klossarna skall vara helt av trä eller enligt europeiska standarden EN 13698-1.

3.3.4.3 Sammanfogning

Alla spikar skall vara anbringade vinkelrätt mot pallytan. Huvudena får inte sticka upp över pallens yta eller sitta djupare än 5 mm under brädans yta. Spikarna ska inte ligga i samma fiberriktningsplan och de skall ha största möjliga inbördes avstånd. Spik som tränger ut på regelbrädans undersida skall bockas tillbaka mot regelbrädan.

4. Hållfasthet och kontroll

4.1 Lastgränser

CP-B tillverkad enligt denna produktstandard är avsedd för:
• En likformig fördelad last på 1200 kg.
• En ytterligare last på 3000 kg från ovanpå staplade lastpallar då pallarna vilar på hela ytorna (plan yta).

5. Kontroll

Tillverkare av lastpall enligt denna standard skall träffa överenskommelse med CPL om kontroll av pallarna och om tillstånd för märkning av pallarna enligt avsnitt 6.

5.1 Intern kontroll

Tillverkare av lastpallen CP-B är skyldig att själva fortlöpande kontrollera att produktstandardens krav är uppfyllda.

Den ansvarige för tillverkningen har att dagligen se till:
• Att virket har rätt dimensioner och kvalitet.
• Att sammanfogning och märkning har skett enligt denna produktstandard.
• Att denna produktstandard i övrigt uppfylls gällande omhändertagande.

5.2 Extern kontroll

CPL skall periodiskt eller och åtminstone genom stickprov kontrollera att tillverkningsstationer uppfyller kraven i denna produktstandard beträffande tillverkning och märkning innan återanvändning.

5.3 Användarens kontroll

CP-B är tillverkad eller reparerad för det enda syftet att lagra och/eller transportera gods. Användaren är skyldig att inspektera att varje lastpall uppfyller de krav som ställs i denna produktstandard innan gods lastas och att godset ej överstiger lastkapaciteten för lastpallen.

Lastpall som är skadad eller av hanteringsslitage ej uppfyller kraven för återanvändning bör snarast lämnas in till närmaste CPL-station. Denna produktstandard gäller för lastpallen CP-B (1200x800CP-B) och varumärket bekräftar att producentansvaret (SFS 1997:185) samt produktstandarden är uppfylld då pallen levereras från en CPL-station.

6. Märkning

Lastpallar som vid kontroll visar sig uppfylla kraven i dess produktstandard, skall på kortsidans mittkloss eller på långsidans högra kloss obligatoriskt förses med endera:

De fem första siffrorna anger produkt och produktstandard. De 3 sista siffrorna anger tillverkarens identitetsnummer.

Märkningen skall placeras tydligt och varaktigt genom inbränning eller plastbricka. Detaljerade uppgifter beträffande märkning meddelas tillverkarna av CPL. I denna produktstandard nämnd märkning åtnjuter skydd i lag och genom registrering. Tillstånd för användning av märkningen lämnas genom CPL.

7. Omhändertagande

Lastpall som har skador eller defekter som inte är tillåtet enligt 3.3.3 Sorteringsklass av virke, Tabell 1 Krav, får ej återanvändas som lastemballage utan skall sorteras ut och omhändertas av en CPL-station.

Vidare skall lastpallen sorteras ut om:
• Det saknas ett av CPL:s registrerade varumärken.
• I övrig anmärkning som ur miljö- eller säkerhetssynpunkt ej är acceptabel.

7.1 Återköp/Pant

CP-B som efter kontroll uppfyller CPL-10005 produktstandard återköps inom Sverige. ANM. 2. Detta är ett krav som alla ingående CPL-stationer efterlever för att minska förbrukningen av energi och basråvaror samt för att främja återanvändningen.

7.2. Återvinning

Producentansvar 1997:185 trädde i kraft på träförpackningar 30/6 2001. Detta producentansvar gäller även för lastpall i trä. Trasig och träavfall från CP-B pall omhändertas kostnadsfritt på CPL-stationerna runt om i Sverige. Insamling direkt från användare/godsmottagare kan ske efter överenskommelse med berörd station.

Kommentar

Beträffande återköp och pant enligt produktstandarden CPL-10005 gäller avsnitt 7.1 endast inom Sverige, om inte kontrakt avser annat.

Det registrerade varumärket påvisar stationernas producentansvar samt säkerställer en hög kvalitets- och skyddsnivå på emballaget.